Pogoda w Melbourne

Polecane Strony

Medal Rady Naczelnej Polonii Australijskiej – wyróżnienia 2021 roku

2021-12-07

Medale Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) przyznawane są od 2009 roku. Wyróżnienie przyznawane jest imiennie osobom mogącym wykazać się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz Polonii i Polski. Mogą je otrzymać osoby mieszkające zarówno w Australii jak i w innych krajach, w tym w Polsce. Wyróżnione osoby nie muszą być narodowości polskiej i nie muszą być działaczami polonijnymi. Kandydatów do wyróżnienia proponują organizacje polonijne zrzeszone w RNPA oraz prezydium RNPA według przyjętej procedury

(https://www.polishcouncil.org.au/images/PDF/MedaleRNPA-Kryteria-Dokumenty-Wniosek.pdf). Wnioski ocenia Kapituła Medalu RNPA, a nazwiska osób wyróżnionych medalami prezydium RNPA ogłasza są na Zjeździe Delegatów RNPA.

Na 53.Zjeździe RNPA który odbywał się 19 czerwca br. w Adelajdzie ogłoszono, że w 2021 roku Medal Rady Naczelnej Polonii Australijskiej przyznano ośmiu osobom. Są to:

 

Lucyna Artymiuk (Melbourne)

Pani Lucyna Artymiuk jest znana z wszechstronnej działalności społecznej w organizacjach polonijnych w Australii, na rzecz Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne, Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA), a w przeszłości, w edukacji polonijnej i harcerstwie (Wiktoria).

Interesowała się również problemami wielokulturowości, tworząc zarząd Migrant Resources Centre w południowo-wschodnich dzielnicach Melbourne. Była współzałożycielką polsko-żydowskiej grupy dyskusyjnej „Dialog”. Zarówno jej zawodowa, jak i osobista aktywność na tym polu doczekała się uznania w formie nagrody im. Henryka Sławika przyznanej przez Australijskie Stowarzyszenie Żydów Polskich i ich Potomków.

Lucyna jet współautorką kilku wystaw  np. „Fragmenty pamięci Sybiraków” czy De Tarczyński – „Polski Mazurek pod Krzyżem Południa”. Obecnie jej zainteresowania koncentrują się na historii i genealogii, czego wyrazem jest jej aktywność w MAPA na rzecz dokumentowania i upamiętniania historii i osiągnięć Polonii australijskiej. Jest autorką książki pt. „Destination Australia. Polish Soldier Migrants (1947-48)” o polskich żołnierzach emigrantach do Australii. Po nagłej śmierci śp. Z.Derwińskiego przejęła obowiązki prezesa MAPA.

 

Dr Robert Czernkowski  (Sydney) 

Dr Robert Czernkowski od ponad 40 lat aktywnie uczestniczy w życiu Polonii australijskiej, najpierw na Tasmanii, a obecnie w Sydney (Nowa Południowa Walia). 

Od 1972 roku do chwili obecnej udziela się w harcerstwie; przeszedł w nim drogę od zucha, poprzez harcmistrza do konsultanta i delegata na światowe Zloty Harcerskie.

Przez wiele lat działał  aktywnie w Związku Polskim w Hobart, był również dyrektorem Polskiej Kasy Kredytowej. Po przyjeździe do Sydney włączył się do prac w zarządach wielu organizacji, z których doskonale się wywiązuje, m.in. w Klubie Polskim w Ashfield, Fundacji Polskiej w NPW, Fundacji Kresy-Siberia, Fundacji Studiów Polskich na Uniwersytecie Macquarie.

W latach 2015-2020 był jednym z Administratorów Funduszu Wieczystego im. gen J.Kleeberga. Aktywnie uczestniczył i doradzał w pracach nad przekształceniem tego funduszu w nienaruszalny Fundusz Wieczysty Rady Naczelnej Polonii Australijskiej zarządzany przez firmę Equity Trustees. Był wielokrotnym delegatem na Zjazdy Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

W pracy społecznej Robert kieruje się swoją ogromną wiedzą praktyczną szukając nietrywialnych rozwiązań na rzecz usprawnień w życiu i działalności społeczności polonijnej w Australii.

 

Edward Dudziński (Adelaide)

Zaangażowanie Edwarda Dudzińskiego w życie organizacji polonijnych można nazwać pokoleniowym.  Poczucie bycia Polskiem w Australii przejął od ojca, zasłużonego działacza polonijnego, wspierając go w jego działaniach na rzecz Polonii, a potem wzbogacił je swoją, niezależną już działalnością.

Edward kontynuował pracę społeczną ojca angażując się w działalność organizacji polonijnych w pełnym wymiarze godzin. Jego wkład w zachowanie tradycji i kultury w środowisku polonijnym, oraz w upowszechnianie historii, sztuki i osiągnięć naukowych Polaków w środowisku wielokulturowej Australii Płd. jest wyjątkowy.

Oprócz obowiązków prezesa Federacji Polskich Organizacji w Australii Płd., pełni rolę kustosza Polish Hill River Church Museum, archiwisty, administratora i inżyniera głosu Radia Polonia w Adelajdzie oraz dba o bibliotekę polską w Adelajdzie.

Pozostaje aktywny we wszystkich akcjach przypominających rocznice ważnych wydarzeń historycznych, promujących unikalne wartości tradycji, kultury i sztuki polskiej tak jak Dożynki, wystawy, koncerty i okolicznościowe obchody.

Na szczególne uznanie zasługuje jego praca na potrzeby starszego pokolenia Polonii Australii Południowej.

Od 2017 roku  jest członkiem prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

 

Dr Helen Evert (Melbourne)

Dr Helen Evert jest córką polskiego weterana II wojny światowej Michała Owsiannego i Haliny Evert.

W młodości tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca „Łowicz”. W latach 1990-tych, przez jedną kadencję, była prezesem Australijsko-Polskiego Biura Usług Społecznych.

Poświęciła wiele lat pracy naukowej na University of Melbourne i Deakin University m.in. prowadząc badania wśród polskiej grupy etnicznej w Wiktorii. Efektem tych badań było, m.in. opracowanie dotyczące organizacji opieki zastępczej i odpoczynku dla polskich seniorów. Jej rozprawa doktorska pt. „War experiences: the emotional health and wellbeing of Polish elderly immigrants” poświęcona jest wpływowi doświadczeń wojennych na zdrowie i samopoczucie polskich imigrantów w Australii.

Przez 17 lat (2000 – 2017) będąc prezesem Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA), koordynowała prace na rzecz dokumentowania i upamiętniania historii i osiągnięć Polonii australijskiej. Odpowiadała m.in. za wystawę „Terra Nova – ziemia mlekiem i miodem płynąca” ukazującą polskich imigrantów przybyłych do Australii po II wojnie światowej. Wystawę tę prezentowano w Muzeum Imigracji w Melbourne. Jak dotychczas była to jedyna wystawa w tym Muzeum poświęcona polskiej grupie etnicznej.

 

Maria Hock (Adelaide)

Pani Maria Hock jest z pokolenia Polaków urodzonych w Australii.  Od wczesnych lat należała do zespołu folklorystycznego „Tatry”, harcerstwa, uczęszczała do polskiej szkoły, brała regularny udział w audycjach radiowych i akademiach. Jako młoda osoba przeprowadzała wywiady współtworząc historyczną dokumentację o pierwszych Polakach w Polish Hill River. Przez wiele lat była aktorem oraz członkiem zarządu teatru Ottoway Theatrical Ensamble,  a także sekretarzem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Adelaide.  Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa  „Dożynek”,  festiwalu kultury i promocji Polski w Australii Płd., przyciągającego liczne rzesze polskiego i wielokulturowego spoleczeństwa. 

Ze względu na wspaniałą dykcję i profesjonalne przygotowanie prowadziła konferansjerkę na wielu wydarzeniach polonijnych tj. Światowe Dni Młodzieży, jubileusze klubów polskich, koncerty młodych talentów, koncerty kolęd, konkursy Miss Polonia (którego też sama była laureatką).  Inicjowala i koordynowala wiele akcji charytatywnych w tym pomoc pogorzelcom i powodzianom. 

Swoją pasją, talentem i zapałem Marysia nieustannie zachęca innych do angażowania się, w różnych formach, w pracę społeczną na rzecz Polonii w Australii. 

 

Dr Andrzej Lachowicki-Czechowicz (Adelajda) - pośmiertnie

Zaangażowanie śp. dr. Andrzeja Czechowicza w życie organizacji polonijnych,  jego wkład w zachowanie tradycji i kultury oraz osobiste osiągnięcia zawodowe w środowisku wielokulturowej Australii  Południowej są godne podziwu.

Od rodziców przejął patriotyzm i wartości polskiego dziedzictwa, które pielęgnował przez całe swoje życie. W latach 1960-tych, będąc członkiem Towarzystwa Historycznego w Australii Płd., a później prezesem organizacji, wygłaszał, dla członków Adelaide University Medical Students Association, referaty na temat Polski oraz dokonań wybitnych Polaków.

Doskonale znał historię Polski, cieszył się zaufaniem Polonii i wielokrotnie powierzano mu kluczowe zadania w realizacji różnych inicjatyw polonijnych.

Założył  i przewodniczył Klubowi Białych Orłów (późniejsze Koło Biało-Czerwone), zrzeszającym polską młodzież (1966). Był współzałożycielem Federacji Organizacji Polskich w Australii Południowej (1968).  W latach 1970-tych pełnił funkcję przewodniczącego komitetu międzynarodowego konkursu skrzypcowego (Adelaide International Violin Competition). W 2006 roku przewodniczył  komitetowi obchodów 150-lecia osadnictwa polskiego w Australii Południowej, a 10 lat później kolejnemu  komitetowi, tym razem obchodów 160-lecia osadnictwa polskiego w Australii Płd. Pod jego przewodnictwem, zorganizowano w 2018 roku obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zmarł w 2020 roku.

 

Krystyna Tkaczyk (Brisbane)

Pani Krystyna Tkaczyk od blisko 35 lat aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Kole Nr 8 w Brisbane oraz w zarządzie krajowym SPK Australia. Od 14 lat pełni funkcję sekretarza generalnego SPK Australia. Od 14 lat pozostaje też redaktorka naczelną biuletynu SPK o nazwie Okólnik. 

Praca społeczna Krystyny skierowana jest na zachowanie pamięci o polskich żołnierzach, którzy przybyli do Australii po II wojnie światowej. Jako taka pozostaje przykładem szczerego oddania w pracy społecznej na rzecz SPK, a tym samym całej społeczności polonijnej.

Z zamiłowania jest fotografem. Upamiętnia wydarzenia polonijne w których bierze udział, a następnie umieszcza fotografie na witrynie SPK Australia. Witrynę tę (http://www.polish-spk-foundation.org.au/) założyła ponad 10 lat i od tego czasu nieustannie ją rozwija i aktualizuje. Dzięki temu informacje o Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich w Australii są ogólnie dostępne. 

Aktualnie jest aktywnie zaangażowana w prace nad utworzeniem wieczystej, charytatywnej fundacji  dla organizacji SPK o nazwie Polish Ex-Servicemen’s Foundation in Australia.

 

Marysia Thiele (Adelaide)

Pani Marysia Thiele, z zawodu nauczycielka surdopedagog i surdologopeda, rozpoczęła pracę w Australii ucząc młodzież z upośledzeniem słuchu.  Od 30 lat pracuje również na rzecz Polonii w Australii.  Zakres jej działalności jest imponujacy - popularyzuje język polski, polskie tradycje, kulturę i sztukę, promuje wiedzę historyczną, przybliża polskie postacie historyczne zapoznając Polonię z ich osiągnięciami w różnych dziedzinach ich działalności, utrwala wydarzenia i osiągnięcia organizacji polonijnych oraz osób indywidualnych. 

Przez 22 lata była redaktorem prowadzącym audycje i komentującym wydarzenia w radiu polonijnym w Adelajdzie. Równocześnie publikowała artykuły w mediach polonijnych. 

Ambicją Marysi jest upowszechnianie historii i współczesnych wydarzeń polskiego narodu wśród wielonarodowościowej społeczności Australii Płd. Uważa, że łączność Polonii z Ojczyzną jest podstawą zachowania poczucia tożsamości narodowej przez następne pokolenia Polaków.

Ze szczególnym oddaniem Marysia zajmuje się promocją osoby i dziedzictwa Pawła Edmunda Strzeleckiego w Australii, w Polsce i w Irlandii. Odnosi na tym polu liczne sukcesy. W 2015 roku na własny koszt reprezentowała australijską Polonię w Irlandii na obchodach dni Pawła Edmunda Strzeleckiego.

Od lat działa aktywnie w wielu organizacjach tj. Koło Polek w Adelajdzie, Kościuszko Heritage z siedzibą w Sydney i Federacja Polskich Organizacji w Australii Płd.

 

W imieniu Kapituły przyznającej medale oraz prezydium RNPA gratuluję wszystkim wyróżnionym medalem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

 

Małgorzata Kwiatkowska

Prezes RNPA

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

Polecane Strony

Redakcja:
19 Carrington Drive,
Albion Vic 3020
Australia
Tel. + 61 3 8382 0217
E-mail

© Tygodnik Polski 2020   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin